تاریخ بروزرسانی 28 شهریور 1401

قیمت آهن
 

ورق ST37

نوع و سایز تولید کننده ابعاد وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول 12 20.800
هر کیلو ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1.5*6 220 21.200
هر کیلو ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1.5*6 290 21.650
هر کیلو ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1.5*6 360 21.650
هر کیلو ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1.5*6 435 21.650
هر کیلو ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1.5*6 580 21.000
هر کیلو ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 1.5*6 720 20.800
هر کیلو ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 1.5*6 865 21.150
هر کیلو ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 1.5*6 1080 21.150
هر کیلو ورق سیاه 20 اکسین 1.5*6 1445 22.100
هر کیلو ورق سیاه 25 اکسین 1.5*6 1805 22.400
هر کیلو ورق سیاه 30 اکسین 1.5*6 2165 23.000

ورق گالوانیزه

نوع و سایز تولید کننده ابعاد (عرض) وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق گالوانیزه 0.4 ایرانی 1و1.25 5.7 27.600
هر کیلو ورق گالوانیزه 0.5 ایرانی 1و1.25 5.7 26.300
هر کیلو ورق گالوانیزه 0.6 ایرانی 1و1.25 5.7 25.200
هر کیلو ورق گالوانیزه 0.7 ایرانی 1و1.25 5.7 26.700
هر کیلو ورق گالوانیزه 0.8 ایرانی 1و1.25 5.7 24.800
هر کیلو ورق گالوانیزه 0.9 ایرانی 1و1.25 5.7 24.800
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی 1و1.25 5.7 24.800
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی 1و1.25 5.7 24.800
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی 1و1.25 5.7 26.800
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی 1و1.25 5.7 26.300

ورق سیاه برشی

نوع و سایز تولید کننده ابعاد (عرض) وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق 0.4 ایرانی 1و1.25 5.7 24.800
هر کیلو ورق 0.5 ایرانی 1و1.25 5.7 24.700
هر کیلو ورق 0.6 ایرانی 1و1.25 5.7 24.600
هر کیلو ورق 0.7 ایرانی 1و1.25 5.7 25.050
هر کیلو ورق 0.8 ایرانی 1و1.25 5.7 24.200
هر کیلو ورق 0.9 ایرانی 1و1.25 5.7 25.150
هر کیلو ورق 1 ایرانی 1و1.25 5.7 24.860
هر کیلو ورق 1.25 ایرانی 1و1.25 5.7 24.700
هر کیلو ورق 1.5 ایرانی 1و1.25 5.7 24.600
هر کیلو ورق 2 ایرانی 1و1.25 5.7 24.500

ورق اسیدشویی

نوع و سایز تولید کننده ابعاد (عرض) وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق 0.4 ایرانی 1و1.25 5.7 23.900
هر کیلو ورق 0.5 ایرانی 1و1.25 5.7 23.900
هر کیلو ورق 0.6 ایرانی 1و1.25 5.7 23.900
هر کیلو ورق 0.7 ایرانی 1و1.25 5.7 23.900
هر کیلو ورق 0.8 ایرانی 1و1.25 5.7 23.900
هر کیلو ورق 0.9 ایرانی 1و1.25 5.7 23.900
هر کیلو ورق 1 ایرانی 1و1.25 5.7 23.900
هر کیلو ورق 1.25 ایرانی 1و1.25 5.7 23.900
هر کیلو ورق 1.5 ایرانی 1و1.25 5.7 23.900
هر کیلو ورق 2 ایرانی 1و1.25 5.7 23.900

ورق های آجدار

نوع و سایز تولید کننده ابعاد (عرض) وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق 0.4 ایرانی 1و1.25 5.7 31.000
هر کیلو ورق 0.5 ایرانی 1و1.25 5.7 31.500
هر کیلو ورق 0.6 ایرانی 1و1.25 5.7 32.500
هر کیلو ورق 0.7 ایرانی 1و1.25 5.7 31.000
هر کیلو ورق 0.8 ایرانی 1و1.25 5.7 31.000
هر کیلو ورق 0.9 ایرانی 1و1.25 5.7 31.000
هر کیلو ورق 1 ایرانی 1و1.25 5.7 30.000
هر کیلو ورق 1.25 ایرانی 1و1.25 5.7 30.000
هر کیلو ورق 1.5 ایرانی 1و1.25 5.7 30.000
هر کیلو ورق 2 ایرانی 1و1.25 5.7 30.000

ورق روغنی

نوع و سایز تولید کننده ابعاد (عرض) وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق 0.4 ایرانی 1و1.25 5.7 29.000
هر کیلو ورق 0.5 ایرانی 1و1.25 5.7 29.000
هر کیلو ورق 0.6 ایرانی 1و1.25 5.7 29.000
هر کیلو ورق 0.7 ایرانی 1و1.25 5.7 28.700
هر کیلو ورق 0.8 ایرانی 1و1.25 5.7 28.700
هر کیلو ورق 0.9 ایرانی 1و1.25 5.7 28.700
هر کیلو ورق 1 ایرانی 1و1.25 5.7 28.200
هر کیلو ورق 1.25 ایرانی 1و1.25 5.7 28.200
هر کیلو ورق 1.5 ایرانی 1و1.25 5.7 28.200
هر کیلو ورق 2 ایرانی 1و1.25 5.7 28.200

ورق کرکره ای

نوع و سایز تولید کننده ابعاد (عرض) وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق 0.4 ایرانی 1و1.25 5.7 29.000
هر کیلو ورق 0.5 ایرانی 1و1.25 5.7 29.000
هر کیلو ورق 0.6 ایرانی 1و1.25 5.7 29.000
هر کیلو ورق 0.7 ایرانی 1و1.25 5.7 29.000
هر کیلو ورق 0.8 ایرانی 1و1.25 5.7 29.000
هر کیلو ورق 0.9 ایرانی 1و1.25 5.7 29.000
هر کیلو ورق 1 ایرانی 1و1.25 5.7 29.000
هر کیلو ورق 1.25 ایرانی 1و1.25 5.7 29.000
هر کیلو ورق 1.5 ایرانی 1و1.25 5.7 29.000
هر کیلو ورق 2 ایرانی 1و1.25 5.7 29.000

ورق رنگی

نوع و سایز تولید کننده ابعاد (عرض) وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق 0.4 ایرانی 1و1.25 5.7 30.500
هر کیلو ورق 0.5 ایرانی 1و1.25 5.7 30.500
هر کیلو ورق 0.6 ایرانی 1و1.25 5.7 30.500
هر کیلو ورق 0.7 ایرانی 1و1.25 5.7 30.500
هر کیلو ورق 0.8 ایرانی 1و1.25 5.7 30.500
هر کیلو ورق 0.9 ایرانی 1و1.25 5.7 30.500
هر کیلو ورق 1 ایرانی 1و1.25 5.7 30.500
هر کیلو ورق 1.25 ایرانی 1و1.25 5.7 30.500
هر کیلو ورق 1.5 ایرانی 1و1.25 5.7 30.500
هر کیلو ورق 2 ایرانی 1و1.25 5.7 30.500