تاریخ بروزرسانی 28 شهریور 1401

قیمت آهن
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو تسمه 2 ایرانی 6متری 16.600
هر کیلو تسمه 3 ایرانی 6متری 16.600
هر کیلو تسمه 4 ایرانی 6متری 16.600
هر کیلو تسمه 5 ایرانی 6متری 16.600
هر کیلو تسمه 6 ایرانی 6متری 16.600