تاریخ بروزرسانی 28 شهریور 1401

قیمت آهن
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر شاخه تیر آهن 12 ذوب آهن ۱۲ متری 122 2.040.000
هر شاخه تیر آهن 14 ذوب آهن ۱۲ متری 155 2.530.000
هر شاخه تیر آهن 16 ذوب آهن ۱۲ متری 195 3.080.000
هر شاخه تیر آهن 18 ذوب آهن ۱۲ متری 225 3.430.000
هر شاخه تیر آهن 20 ذوب آهن ۱۲ متری 276 4.380.000
هر شاخه تیر آهن 22 ذوب آهن ۱۲ متری 315 4.900.000
هر شاخه تیر آهن 24 ذوب آهن ۱۲ متری 369 6.280.000
هر شاخه تیر آهن 27 ذوب آهن ۱۲ متری 434 6.920.000
هر شاخه تیر آهن 30 ذوب آهن ۱۲ متری 500 9.980.000