تاریخ بروزرسانی 28 شهریور 1401

قیمت آهن

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه برش خورده 20.500
هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه برش خورده 20.500
هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه برش خورده 20.500
هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه برش خورده 20.500
هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان برش خورده 20.500
هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان برش خورده 20.500
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق 8 قطعات فلزی برش خورده 18.800
هر کیلو ورق 10 قطعات فلزی برش خورده 18.800
هر کیلو ورق 12 قطعات فلزی برش خورده 18.800
هر کیلو ورق 15 قطعات فلزی برش خورده 18.800
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق 8 نوردی برش خورده 17.650
هر کیلو ورق 10 نوردی برش خورده 17.650
هر کیلو ورق 12 نوردی برش خورده 17.650
هر کیلو ورق 15 نوردی برش خورده 17.650