تاریخ بروزرسانی 22 خرداد 1401

قیمت آهن

قیمت لوله استنس استیل صنعتی آلیاژ 304

نوع سایز رده شاخه قیمت (تومان)
لوله استنس استیل صنعتی 304 5 اینچ 40 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 304 4 اینچ 40 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 304 1.41 اینچ 10 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 304 4 اینچ 10 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 304 1.2 اینچ 80 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 304 2 اینچ 40 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 304 1.4 اینچ 80 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 304 4 اینچ 80 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 304 3 اینچ 10 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 304 6 اینچ 40 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 304 6 اینچ 10 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 304 5 اینچ 80 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 304 3 اینچ 80 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 304 12 اینچ 10 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 304 10 اینچ 10 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 304 1.2 اینچ 10 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 304 8 اینچ 10 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 304 1.41 اینچ 40 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 304 3.4 اینچ 80 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 304 1.21 اینچ 40 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 304 3 اینچ 40 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 304 1 اینچ 40 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 304 5 اینچ 40 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 304 1.21 اینچ 80 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 304 2 اینچ 80 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 304 3.4 اینچ 40 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 304 1 اینچ 40 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 304 2 اینچ 10 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 304 1.2 2 اینچ 10 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 304 1.2 1 اینچ 10 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 304 3.4 اینچ 40 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 304 1.2 اینچ 40 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 304 1.2 2 اینچ 40 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 304 1 اینچ 80 6متری 180.300

قیمت لوله استنس استیل صنعتی آلیاژ 316

نوع سایز رده شاخه قیمت (تومان)
لوله استنس استیل صنعتی 316 1.2 اینچ 40 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 316 1.2 2اینچ 40 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 316 1 اینچ 10 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 316 1.4 1اینچ 10 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 316 3 اینچ 10 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 316 16 اینچ 10 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 316 4 اینچ 10 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 316 1.2 1 اینچ 10 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 316 1.2 اینچ 80 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 316 2 اینچ 10 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 316 3.4 اینچ 40 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 316 3 اینچ 80 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 316 8 اینچ 10 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 316 2 اینچ 40 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 316 1.2 اینچ 10 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 316 1 اینچ 80 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 316 10 اینچ 10 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 316 6 اینچ 10 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 316 12 اینچ 10 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 316 3.4 اینچ 40 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 316 1 اینچ 40 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 316 6 اینچ 40 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 316 8 اینچ 40 6متری 180.300

قیمت لوله استنس استیل صنعتی آلیاژ 1.4841

نوع سایز رده شاخه قیمت (تومان)
لوله استنس استیل صنعتی 1.4841 1 اینچ 10 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 1.4841 2 اینچ 10 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 1.4841 3 اینچ 10 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 1.4841 4 اینچ 10 6متری 180.300
لوله استنس استیل صنعتی 1.4841 5 اینچ 10 6متری 180.300