تاریخ بروزرسانی 28 شهریور 1401

قیمت آهن

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو میلگرد 6.5 قزوین کلاف 4.5 17.860
هر کیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 14.560
هر کیلو میلگرد 10 قزوین ۱۲ متری 7.5 14.480
هر کیلو میلگرد 12 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 11 14.480
هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 15 14.360
هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 19 14.360
هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 25 14.330
هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 30 14.160
هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 36 14.360
هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 47 14.360
هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 56 14.360
هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 75 14.540