تاریخ بروزرسانی 28 شهریور 1401

قیمت آهن
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ناودانی 5 6 متری 23 16.560
هر کیلو ناودانی 6 6 متری 30 16.560
هر کیلو ناودانی 8 ۱۲ متری 44 16.560
هر کیلو ناودانی 10 ۱۲ متری 52 16.560
هر کیلو ناودانی 12 ۱۲ متری 62 16.560
هر کیلو ناودانی 14 ۱۲ متری 75 16.560
هر کیلو ناودانی 16 ۱۲ متری 85 16.560
هر کیلو ناودانی 18 ۱۲ متری 100 _
هر کیلو ناودانی 20 ۱۲ متری 110 _
هر کیلو ناودانی 22 125 _
هر کیلو ناودانی 24 150 _