تاریخ بروزرسانی 28 شهریور 1401

قیمت آهن

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو نبشی 3 ایرانی 6متری 9 16.100
هر کیلو نبشی 5 ایرانی 6متری 231 16.100
هر کیلو نبشی 6 ایرانی 6متری 33 16.100
هر کیلو نبشی 7 ایرانی 6متری 45 16.100
هر کیلو نبشی 8 ایرانی 6متری 56 16.100
هر کیلو نبشی 9 ایرانی 6متری 73 16.100
هر کیلو نبشی 10 ایرانی 6متری 88 16.100
هر کیلو نبشی 12 ایرانی 6متری 130 16.100
هر کیلو نبشی 15 ایرانی 6متری 200 16.100