تاریخ بروزرسانی 28 شهریور 1401

قیمت آهن

پروفیل 2

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
پروفیل 507 کارخانه 6 متری 20.300
پروفیل 508 کارخانه 6 متری 20.300
پروفیل 509 کارخانه 6 متری 20.300
پروفیل 10*20 کارخانه 6 متری 20.300
پروفیل 20*30 کارخانه 6 متری 20.300
پروفیل 30*30 کارخانه 6 متری 20.300
پروفیل 20*30 کارخانه 6 متری 20.300
پروفیل 20*40 کارخانه 6 متری 20.300
پروفیل 40*80 کارخانه 6 متری 20.300
پروفیل 50*30 کارخانه 6 متری 20.300
پروفیل 50*50 کارخانه 6 متری 20.300
پروفیل 60*30 کارخانه 6 متری 20.300
پروفیل 60*60 کارخانه 6 متری 20.300
پروفیل 80*80 کارخانه 6 متری 20.300

پروفیل 2.5

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
پروفیل 40*40 کارخانه 6 متری 19.800
پروفیل 50*30 کارخانه 6 متری 19.800
پروفیل 50*50 کارخانه 6 متری 19.800
پروفیل 60*30 کارخانه 6 متری 19.800
پروفیل 60*60 کارخانه 6 متری 19.800
پروفیل 70*70 کارخانه 6 متری 19.800
پروفیل 80*80 کارخانه 6 متری 19.800
پروفیل 80*40 کارخانه 6 متری 19.800
پروفیل 90*90 کارخانه 6 متری 19.800
پروفیل 100*100 کارخانه 6 متری 19.800

پروفیل 3

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
پروفیل 50*50 کارخانه 6 متری 19.650
پروفیل 60*60 کارخانه 6 متری 19.650
پروفیل 70*70 کارخانه 6 متری 19.650
پروفیل 80*80 کارخانه 6 متری 19.650
پروفیل 90*90 کارخانه 6 متری 19.650
پروفیل 100*100 کارخانه 6 متری 19.650
پروفیل 120*120 کارخانه 6 متری 19.650
پروفیل 140*140 کارخانه 6 متری 19.650

پروفیل 4

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
پروفیل 60*60 کارخانه 6 متری 19.700
پروفیل 60*100 کارخانه 6 متری 19.700
پروفیل 70*70 کارخانه 6 متری 19.700
پروفیل 80*40 کارخانه 6 متری 19.700
پروفیل 80*60 کارخانه 6 متری 19.700
پروفیل 90*90 کارخانه 6 متری 19.700
پروفیل 100*50 کارخانه 6 متری 19.700
پروفیل 120*120 کارخانه 6 متری 19.700
پروفیل 140*140 کارخانه 6 متری 19.700