تاریخ بروزرسانی 22 خرداد 1401

قیمت آهن

قیمت لوله آلومینیوم تبدیلی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
لوله آلومینیوم 5*3 ایرانی 3متری 100.300
لوله آلومینیوم 6*4 ایرانی 3متری 100.300
لوله آلومینیوم 7*5 ایرانی 3متری 100.300
لوله آلومینیوم 8*6 ایرانی 3متری 100.300
لوله آلومینیوم 9*7 ایرانی 3متری 100.300
لوله آلومینیوم 10*8 ایرانی 3متری 100.300
لوله آلومینیوم 12*8 ایرانی 3متری 100.300
لوله آلومینیوم 12.7*10.5 ایرانی 3متری 100.300
لوله آلومینیوم 16*13 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم 16*12.4 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم 18*14.4 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم 18.5*16.5 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم 20*18 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم 20*16.4 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم 22*18.4 ایرانی 3متری 100.300
لوله آلومینیوم 25*23 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم 25*21.6 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم 25*19 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم 27*21 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم 28*24.4 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم 28*20 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم (استخری) 28*24.6 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم 30*26.5 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم 30*24 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم (استخری) 32*28.6 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم 33*27 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم 35*31 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم 35*29 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم 35*25 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم 40*35 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم 40*34 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم 42*36 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم 45*39 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم 47*39 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم 50*47 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم 50*45 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم 50*44 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم 52*45 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم 55*51 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم 60*54 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم 60*50 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم 65*61 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم 70*66 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم 70*60 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم 75*71 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم 80*75.8 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم 85*80.8 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم 90*85.8 ایرانی 6متری 100.300
لوله آلومینیوم 100*95 ایرانی 6متری 100.300

قیمت لوله آلومینیوم آلیاژ 6000

نوع و سایز تولید کننده ضخامت وزن قیمت (تومان)
لوله آلومینیوم 6 ایرانی 1 میلیمتر 100.300
لوله آلومینیوم 8 ایرانی 1 میلیمتر 100.300
لوله آلومینیوم 10 ایرانی 1 میلیمتر 100.300
لوله آلومینیوم 14 ایرانی 2 و 4 100.300
لوله آلومینیوم 16 ایرانی 2 و 4 100.300
لوله آلومینیوم 18 ایرانی 2 و 4 100.300
لوله آلومینیوم 20 ایرانی 2 و 4 100.300
لوله آلومینیوم 25 ایرانی 5 میلیمتر 100.300
لوله آلومینیوم 30 ایرانی 5 میلیمتر 100.300
لوله آلومینیوم 35 ایرانی 5 میلیمتر 100.300
لوله آلومینیوم 40 ایرانی 5 میلیمتر 100.300
لوله آلومینیوم 45 ایرانی 5 میلیمتر 100.300
لوله آلومینیوم 50 ایرانی 5 میلیمتر 100.300
لوله آلومینیوم 55 ایرانی 5 میلیمتر 100.300
لوله آلومینیوم 60 ایرانی 5 میلیمتر 100.300
لوله آلومینیوم 65 ایرانی 5 میلیمتر 100.300
لوله آلومینیوم 70 ایرانی 5 میلیمتر 100.300
لوله آلومینیوم 75 ایرانی 5 میلیمتر 100.300
لوله آلومینیوم 80 ایرانی 5 میلیمتر 100.300
لوله آلومینیوم 85 ایرانی 5 میلیمتر 100.300
لوله آلومینیوم 90 ایرانی 5 میلیمتر 100.300
لوله آلومینیوم 95 ایرانی 5 میلیمتر 100.300
لوله آلومینیوم 100 ایرانی 5 میلیمتر 100.300
لوله آلومینیوم 110 ایرانی 5 میلیمتر 100.300
لوله آلومینیوم 120 ایرانی 5 میلیمتر 100.300
لوله آلومینیوم 130 ایرانی 5 میلیمتر 100.300
لوله آلومینیوم 140 ایرانی 5 میلیمتر 100.300
لوله آلومینیوم 150 ایرانی 5 میلیمتر 100.300