تاریخ بروزرسانی 26 تیر 1401

سایز ضخامت واحد حالت برند تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
“3/8 0.81 کلاف 15 متری بابک 1401/4/26
10,552,210
0
“1/2 0.75 کلاف 15 متری بابک 1401/4/26
13,393,220
0
“3/8 0.75 کلاف 15 متری بابک 1401/4/26
9,842,020
0
“1/2 0.81 کلاف 15 متری بابک 1401/4/26
14,272,570
0
“7/8 0.81 کلاف 15 متری بابک 1401/4/26
25,704,040
0
“1/4 0.75 کلاف 15 متری بابک 1401/4/26
6,256,980
0
“5/8 0.81 کلاف 15 متری بابک 1401/4/26
18,094,320
0
“3/4 0.75 کلاف 15 متری بابک 1401/4/26
20,292,670
0
“5/8 0.75 کلاف 15 متری بابک 1401/4/26
16,606,240
0
“1/2 0.75 کلاف 15 متری مهر اصل 1401/4/26
13,199,550
0
“1/4 0.75 کلاف 15 متری مهر اصل 1401/4/26
6,376,980
0
“3/4 0.75 کلاف 15 متری مهر اصل 1401/4/26
20,022,120
0
“3/8 0.75 کلاف 15 متری مهر اصل 1401/4/26
9,805,420
0
“5/8 0.75 کلاف 15 متری مهر اصل 1401/4/26
16,593,670
0
“1/2 0.81 کلاف 15 متری مهراصل 1401/4/26
14,228,080
0
“1/4 0.81 کلاف 15 متری مهر اصل 1401/4/26
2,709,180
-8.3%
“3/8 0.81 کلاف 15 متری مهر اصل 1401/4/26
10,525,330
0
“5/8 0.81 کلاف 15 متری مهر اصل 1401/4/26
17,656,520
0