تاریخ بروزرسانی 8 تیر 1401

قیمت آهن

نوع سایز ضخامت حالت قیمت (تومان)
لوله استنس استیل دکوراتیو آلیاژ 304 8 0.6 6 متری 240.300
لوله استنس استیل دکوراتیو آلیاژ 304 10 0.6 6 متری 240.190
لوله استنس استیل دکوراتیو آلیاژ 304 10 1.5 6 متری 240.850
لوله استنس استیل دکوراتیو آلیاژ 304 12 0.6 6 متری 240.500
لوله استنس استیل دکوراتیو آلیاژ 304 16 0.6 6 متری 240.500
لوله استنس استیل دکوراتیو آلیاژ 304 19 0.6 6 متری 240.300
لوله استنس استیل دکوراتیو آلیاژ 304 20 0.6 6 متری 240.190
لوله استنس استیل دکوراتیو آلیاژ 304 22 0.6 6 متری 240.850
لوله استنس استیل دکوراتیو آلیاژ 304 25 0.6 6 متری 240.500
لوله استنس استیل دکوراتیو آلیاژ 304 30 0.6 6 متری 240.850
لوله استنس استیل دکوراتیو آلیاژ 304 32 0.6 6 متری 240.850
لوله استنس استیل دکوراتیو آلیاژ 304 38 0.6 6 متری 240.850
لوله استنس استیل دکوراتیو آلیاژ 304 38 1.5 6 متری 240.850
لوله استنس استیل دکوراتیو آلیاژ 304 42 0.6 6 متری 240.850
لوله استنس استیل دکوراتیو آلیاژ 304 51 0.6 6 متری 240.850
لوله استنس استیل دکوراتیو آلیاژ 304 51 1.5 6 متری 240.850
لوله استنس استیل دکوراتیو آلیاژ 304 63 1.5 6 متری 240.850
لوله استنس استیل دکوراتیو آلیاژ 304 63 1.5 6 متری 240.850
لوله استنس استیل دکوراتیو آلیاژ 304 63 2 6 متری 240.850
لوله استنس استیل دکوراتیو آلیاژ 304 76 0.6 6 متری 240.850
لوله استنس استیل دکوراتیو آلیاژ 304 102 0.6 6 متری 240.850